ICKC SB RAS
Novosibirsk, Russia
Author
Ivannikov, V.
Shebolaev, I.V.